Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 253 / 29.01.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 253

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект “Изграждане на Дом за стари хора в с.Козаревец, община Лясковец” по Проект „Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 100/24.04.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007-2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект “Изграждане на Дом за стари хора в с.Козаревец, община Лясковец” по Проект „Красива България”, по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове”.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране в размер на 20% от стойността на проекта от фонд „Приватизация”.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение за участие по Проект „Красива България”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/