Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 359 / 10.09.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 10.09.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 359

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3 и ал.4, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молби с вх.№ ОС-3305/13.08.2009 г. от Георги Николов Георгиев от гр.Долна Оряховица и вх.№ ОС-3305/03.09.2009 г. от Станка Захариева Стойчева от гр.Лясковец, Марияна Иванова Петкова от гр.Лясковец и Розка Иванова Георгиева от гр.Долна Оряховица.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и от друга страна Розка Иванова Георгиева и Георги Николов Георгиев от гр.Долна Оряховица, ул. „Родопи” № 1, Станка Захариева Стойчева и Марияна Иванова Петкова от гр.Лясковец, ул. „Панайот Хитов” № 2, чрез продажба на 9/638 идеални части, представляващи част от имот № 9544, за който е отреден УПИ ІІ-383, целият с площ 638 кв.м, находящ се в кв.93 по ПУП на гр.Лясковец, които идеални части са общинска собственост съгласно АОС-ч № 667/25.08.2009 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността върху недвижимия имот по точка 1 по реда на Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/