Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 266 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 266

ОТНОСНО: Предложение относно Общинско кабелно радио.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Общинска администрация да организира нова форма на работа в Общинско кабелно радио – лектории на културно историческа, правна, социална, религиозна, архитектурна и екологична тематика, като за целта се създаде работна група от представители на отдел “Просвета и култура” и програмния ръководител на радиото, която да изготви програмата, осигури лекторите и координира изпълнението.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/