Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 267 / 26.02.2009

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 267

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за реализация на проект “Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.17 от Закона за общинския дълг, на § 18, § 42, ал.11 и § 85, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, и чл.124, ал.1 от ПМС № 27/09.02.2009 г. и във връзка с Решение № 248/29.01.2009 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дава съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от Фонд за местно самоуправление в България - “ФЛАГ” ЕАД в размер на не по-малко от 10% от стойността на проекта мостово финансиране, възлизащ на 1 700 000 лева, за покриване при необходимост на разходите по проект “Изграждане на канализационна система, довеждащ колектор до РПСОВ – Горна Оряховица и Лясковец и реконструкция на главни водопроводи за агломерация Козаревец и Добри дял”, с който Община Лясковец ще кандидатства по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, по процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” – след неговото одобрение.

2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички действия за поемане на общински дълг и осигуряване на финансиране от Фонд за местно самоуправление в България - “ФЛАГ” ЕАД.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/