Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обяви от 2022 година

22.12.2022

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 - 2023 година

На заинтересованите лица и организации се предоставя 30 дневен срок, считан от 22.12.2022 г. за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от…

21.12.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 20.12.2022 г.

19.12.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-993 / 12.12.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

15.12.2022

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за девет свободни работни места за заемане на следните длъжности по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в Община Лясковец: „Специалист” в общинска администрация, „Работник озеленяване“, „Работник в кухня“ и „Работник, поддръжка“

Община Лясковец удължава срока за подаване на документи за заемане на 9 (девет) свободни работни места на пълно работно време – 8 часа за заемане на следните…

15.12.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповеди № РД-1492/09.12.2022 г. и № РД-1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са…

14.12.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 14.12.2022 г.

12.12.2022

Обявление №М-222 #3 / 12.12.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2712 от 12.12.2022г. на…

12.12.2022

Обява за девет свободни работни места за заемане на следните длъжности по проект „Нова възможност за младежка заетост“ в Община Лясковец: „Специалист” в общинска администрация, „Работник озеленяване“, „Работник в кухня“ и „Работник, поддръжка“

Във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от…

12.12.2022

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1132 / 05.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 1542 (хиляда петстотин четиридесет и две)…

08.12.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

07.12.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.12.2022 г.

07.12.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ЗРД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет)…

01.12.2022

Община Лясковец набира кандидати за доброволно формирование

Община Лясковец съобщава на гражданите, че набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и…

29.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 29.11.2022 г.

23.11.2022

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г.

Заповеди №№ 2359, 2357, 2358, 2361, 2362, 2360, 2356 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на…

22.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 22.11.2022 г.

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2311 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2312 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост

Заповед №2314 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост

Заповед №2313 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

18.11.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост

Заповед №2315 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

14.11.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-787 / 09.11.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

09.11.2022

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - План-сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2023 г.

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)…

08.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 08.11.2022 г.

03.11.2022

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1023 / 28.10.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант…

03.11.2022

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-989 / 19.10.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по…

02.11.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 01.11.2022 г.

26.10.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2140 / 26.10.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

26.10.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2139 / 26.10.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

25.10.2022

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за изменение на заповед за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

Заповед №ПО-09-312-1 / 20.10.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново, за изменение на заповед за одобряване на споразуменията по чл…

24.10.2022

Обявление №М-2970 #1 / 24.10.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2094 от 19.10.2022 г. на Кмета на…

24.10.2022

Обявление №М-3024 #1 / 24.10.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2093 от 19.10.2022 г. на Кмета на…

24.10.2022

Обявление №М-2848 #1 / 24.10.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 2092 от 19.10.2022 г. на Кмета на…

21.10.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

18.10.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.10.2022 г.

18.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 но КК и КР на…

13.10.2022

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 05.10.2022 г. Определение № 260/09.06.2022 г., постановено от…

11.10.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 11.10.2022 г.

11.10.2022

Съобщение на „ВиК-Йовковци“ ООД за прекъсване на водоподаването на 12 октомври 2022 година

В Община Лясковец е постъпила информация от началника на „Водоснабдяване и канализация“ – район Лясковец, че на 12 октомври 2022 година, ще бъде извършена промивка и…

05.10.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-1130/30.09.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 19…

05.10.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 24430 - гр. Троян

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-256/15.09.2022 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности…

04.10.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.10.2022 г.

04.10.2022

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

Заповед № ПО-09-312/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-313/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-311/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-310/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-309/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-308/27.09.2022…

03.10.2022

Наближава крайният срок за подаване на декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци и за имоти, които няма да се ползват през цялата 2023 година

Отдел „Местни приходи“ при Община Лясковец напомня на юридическите лица собственици на имоти на територията на община Лясковец, че срокът за подаване на…

27.09.2022

График за получаване на изборните материали на СИК от РИК и Общинска администрация при Община Лясковец в предизборния ден за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

График по Секционни избирателни комисии за получаване на изборните материали в предизборния ден - 1 октомври 2022 година (събота) от РИК и Общинска администрация при…

23.09.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-1064 / 12.09.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 28 (двадесет и…

23.09.2022

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 13.09.2022 г. Решение № 248/02.08.2022 г. по Административно дело №…

23.09.2022

Обучение на секционно избирателните комисии от представители на Районна избирателна комисия - Велико Търново във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Кмета на Община Лясковец, във връзка с провеждането на избори за Народно събрание насрочени на 2 октомври 2022 година, уведомява всички представители на секционно…

21.09.2022

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., по избирателни секции в община Лясковец.

19.09.2022

Обявление №М-2622 #2 / 08.09.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

19.09.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на павилион

Заповед №1835 / 19.09.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

19.09.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост

Заповед №1834 / 19.09.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

19.09.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост

Заповед №1833 / 19.09.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

16.09.2022

Заповед във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Заповед №1815 / 16.09.2022 г. във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

16.09.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

13.09.2022

Решение №436 / 28.07.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Решение №436 / 28.07.2022 г., относно Проект…

07.09.2022

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година приема…

02.09.2022

Разяснителна кампания сред населението и демонстрация с машини за гласуване във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 година

Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 година, уведомяваме жителите на община Лясковец, че ще се проведе…

02.09.2022

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЛС-131 / 30.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна е разкрита процедура за…

01.09.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

31.08.2022

Материали с цел разясняване начина на гласуване и правата и задълженията на гражданите, във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., Централната избирателна комисия разпространява аудио и видеоклипове с цел…

31.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-576 / 24.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

29.08.2022

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В рамките на Разяснителната кампания за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., Централната избирателна комисия предоставя Симулатор за гласуване с…

26.08.2022

Заповед №1093 / 27.06.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Заповед №1093 / 27.06.2022 г., относно…

26.08.2022

Заповед №1091 / 27.06.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Заповед №1091 / 27.06.2022 г., относно…

25.08.2022

Обявление № М-2245 #2 / 25.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1639 от 25.08.2022 г. на Кмета на…

25.08.2022

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети

Заповед №1624 / 24.08.2022 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции и инициативни комитети във връзка с провеждането на…

25.08.2022

Заповед за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Заповед №1622 / 24.08.2022 г. за откриване на предизборната кампания във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

24.08.2022

Обява за допълнителен прием за курсанти във висше военно училище за учебната 2022/2023 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Варна обявява извънреден прием на кандидати за…

23.08.2022

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-356 / 15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по…

23.08.2022

Обявление № М-2375 #1 / 23.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1507 от 22.08.2022 г. на Кмета на…

23.08.2022

Обявление № М-2363 #1 / 23.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1508 от 22.08.2022 г. на Кмета на…

23.08.2022

Обявление № М-2237 #1 / 23.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1506 от 22.08.2022 г. на Кмета на…

22.08.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

18.08.2022

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., по секции в община Лясковец.

18.08.2022

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2021 година

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за…

17.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-655 / 05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

17.08.2022

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец.

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. на Областен управител на област Велико…

17.08.2022

Покана до политическите партии и коалиции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Покана до политическите партии и коалиции за консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в…

16.08.2022

Уведомление за избирателна секция с условия за гласуване на избиратели с физически и зрителни увреждания

Община Лясковец уведомява всички граждани, че за избирателна секция, в която ще се създадат условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно…

10.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-329/01.08.2022 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и…

10.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-317/20.07.2022 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 108…

09.08.2022

Заповед за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Заповед №1397 / 08.08.2022 г. за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

09.08.2022

Заповед за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Заповед №1396 / 08.08.2022 г. за образуване на избирателни секции във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

08.08.2022

Обявление №М-1516 #1 / 08.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение №435 по Протокол №55 от заседание…

08.08.2022

Обява за изготвени предварителени регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от…

03.08.2022

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г.

Заповед №ПО-09-15 / 03.08.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между…

03.08.2022

До Павлина Димитрова Панайотова и Христо Георгиев Томов

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г., относно заличаване на постоянния Ви адрес в гр. Лясковец на ул. „Стойчо Куркев“ №19, вх. В…

03.08.2022

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Заповед №1381 / 03.08.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г…

03.08.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.08.2022 г.

02.08.2022

До Милан Йорданов Илиев в качеството му на баща и законен представител на Георги Миланов Илиев

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на адресната регистрация на детето Ви Георги Миланов Илиев в гр…

02.08.2022

До Георги Василев Илиев в качеството му на баща и законен представител на Ганка Георгиева Василева

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. № М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на адресната регистрация на детето Ви Ганка Георгиева Василева в гр…

02.08.2022

До Дочка Станчева Илиева - лично и в качеството ѝ на майка и законен представител на Ганка Георгиева Василева и Георги Миланов Илиев

В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г., относно заличаване на Вашата адресна регистрация и тази на децата Ви - Ганка Георгиева…

01.08.2022

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Заповед №1363 / 01.08.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г…

01.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-880/15.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, е обявена 1 (една) вакантна…

01.08.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 31 (тридесет и…

28.07.2022

Съобщение за въвеждане ограничение на скоростта в село Козаревец

Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „Честово…

28.07.2022

Обявление №М-1891 #1 / 27.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1299 от 22.07.2022 г. на Кмета на…

27.07.2022

Удължаване на проект „Патронажна грижа + в Община Лясковец“

На 18.07.2022 г. Община Лясковец подписа Допълнително споразумение 01 към Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01 с Министерството на труд и социалната политика, чрез Главна дирекция…

27.07.2022

Заповед на министъра на земеделието, за отстраняване на източниците на опасност от пожари при извършване на дейности в земеделски земи

Заповед №РД-09-847 / 22.07.2022 г. на министъра на земеделието, за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари при извършване на дейности в…

26.07.2022

Съобщение във връзка с извършването на дезинсекция срещу комари в град Лясковец и съставните на общината села

Община Лясковец съобщава, че ще бъде направена дезинсекция срещу комари в град Лясковец и съставните на общината села. Опушването срещу комари ще става във…

20.07.2022

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец“ в с. Добри дял

Във връзка с реализацията на Проект „Патронажна грижа + в община Лясковец”, Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004…

19.07.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1254 / 18.07.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

19.07.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.07.2022 г.

19.07.2022

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-659 / 11.07.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във…

19.07.2022

Обява относно обявяване на вакантна длъжност в служба „Военна полиция“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-658 / 11.07.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в служба „Военна…

19.07.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-847 / 04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет)…

18.07.2022

Организиране на информационен ден по обявена сесия за набиране на проектни предложения към Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец за 2022 година

15.07.2022

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка с осъществяване на създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана…

15.07.2022

Обявление №М-1834 #1 / 13.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1230 от 13.07.2022 г. на Кмета на…

14.07.2022

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 14.06.2022 г. от 16:00 часа.

13.07.2022

На вниманието на земеделските производители, които употребяват продукти за растителна защита и кандидатстват по мерките за подпомагане от ДФЗ

Информация за обучения, провеждани от Центъра за професионално обучение към "Интерпроджект" ЕООД.

13.07.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1026 / 21.06.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

12.07.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

08.07.2022

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за…

08.07.2022

Обявление №М-1584 #1 / 04.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1146 от 04.07.2022 г. на Кмета на…

08.07.2022

Обявление №М-1427 #3 / 08.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1145 от 04.07.2022 г. на Кмета на…

08.07.2022

Обявление №М-1385 #1 / 04.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 1092 от 27.06.2022 г. на…

07.07.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.07.2022 г.

05.07.2022

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2022

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение № 416 от Протокол № 54 от заседание на Общински съвет Лясковец…

04.07.2022

Съобщение за оспорване на Решение № 403 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Областен управител на област Велико Търново против Решение №…

30.06.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1027 / 21.06.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

23.06.2022

Съобщение за оспорване на Решение № 403 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Кмета на Община Лясковец против Решение № 403/28.04.2022 г. на…

23.06.2022

Съобщение за оспорване на Решение № 387 от 31.03.2022 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от „Зърнени храни – В. Търново" ЕООД против Решение № 387/31.03.2022…

23.06.2022

Съобщение за оспорване на точка 3 от Решение № 390 от 14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Кмета на Община Лясковец обжалва пред Административен съд - Велико Търново…

21.06.2022

Обявление №М-1341 #1 / 21.06.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД №1016 от 17.06.2022 г. на Кмета на Община…

20.06.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

17.06.2022

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Във връзка със създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност…

16.06.2022

Община Лясковец удължава срока за прием на документи, за подбор на деца желаещи да се включат в безплатен Плувен курс 2022 до 23.06.2022 г.

По отправената от Община Лясковец в безплатния курс могат да се включат деца на възраст от 9 до 14 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община…

16.06.2022

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане…

15.06.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 15.06.2022 г.

14.06.2022

Заповед относно предприемане на мерки от собствениците и ползвателите на земеделски земи и горски масиви, с цел намаляване на риска от пожари в житните масиви

Заповед №951 / 09.06.2022 г. относно предприемане на мерки от органите на местната власт, собствениците и ползвателите на земеделски земи и горски масиви, с цел…

10.06.2022

Обявление №М-924 #1 / 16.05.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното:Изготвен е Подробен устройствен план -…

08.06.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-713 / 27.05.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 2 (две) вакантни…

08.06.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № 3РД-409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

03.06.2022

Община Лясковец набира кандидати за потрбители на социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Лясковец в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги приема документи от…

03.06.2022

Заповед за заличаване на адресни регистрации по настоящ адрес

Заповед №901 / 03.06.2022 г. за заличаване адресните регистрации по настоящ адрес на лицата Й. И. Д. и Д. И. В., с настоящ адрес: село Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико…

03.06.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 03.06.2022 г.

01.06.2022

В Международния ден на детето - 1-ви юни, общинското ръководство на Община Лясковец обявява старт на процедура за подбор на деца желаещи да се включат в безплатен плувен курс

Община Лясковец отправя покана за деца на възраст от 9 до 14 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Лясковец, отговарящи на поставените…

30.05.2022

Обявление за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2022/2023 година

На основание Решение № 398/28.04.2022 г. на Общински съвет Лясковец, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделска земя и чл. 98, ал. 2 от Наредбата за…

30.05.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на павилион

Заповед №847 / 30.05.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

30.05.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински павилион и терен

Заповед №846 / 30.05.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

30.05.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №845 / 30.05.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

27.05.2022

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец

Протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №649 / 26.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец, проведено на 27.05.2022 г., за определяне на системата за…

27.05.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.05.2022 г.

26.05.2022

Протокол от областен конкурс за рисунка "Фолклорните традиции в моя роден край"

Откриването на изложбата и награждаването на отличените участници ще се състоят на 1 юни от 16 часа в НЧ "Напредък - 1870" гр. Лясковец.

25.05.2022

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

Заповед №810 / 25.05.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-1343 / 20.05.2022 г…

23.05.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 23.05.2022 г.

20.05.2022

Обявление №М-1008 #1 / 20.05.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 712 от 11.05.2022г. на Кмета на Община…

20.05.2022

Обявление №М-796 #1 / 20.05.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 711 от 11.05.2022 г. на Кмета на Община…

17.05.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

13.05.2022

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин”

Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията „Почетен гражданин“ и носител на „Годишна награда на Община Лясковец“ - звания, които по…

11.05.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-547/08.04.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 13 (тринадесет)…

11.05.2022

Обява за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 7 (седем)…

11.05.2022

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 120 (сто и двадесет)…

10.05.2022

Обявление №М-1072 #1 / 10.05.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 700 от 09.05.2022 г. на Кмета на Община…

04.05.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №648 / 26.04.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

03.05.2022

Заповед за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”

Заповед №641 / 21.04.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за…

28.04.2022

Уведомление за допуснат до конкурс кандидат за заемане на длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец

С настоящото, на основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) Община Лясковец уведомява…

27.04.2022

Обявление №М-666 #1 / 27.04.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 389 по Протокол № 50 от заседание…

27.04.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.04.2022 г.

26.04.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №647 / 26.04.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

26.04.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

26.04.2022

Съобщение на вниманието на гражданите, ползващи услугите на Община Лясковец

Община Лясковец съобщава, че във връзка с приключването на дейностите по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на…

21.04.2022

Обявление №М-694 #1 / 21.04.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 645 от 21.04.2022 г. на Кмета на…

19.04.2022

Обявление №М-477 #1 / 17.03.2022 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното:Изготвен е проект на Подробен…

19.04.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 19.04.2022 г.

15.04.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.04.2022 г.

14.04.2022

Акция „За по-зелена Община“ ще се проведе в Лясковец тази събота

По повод Международния ден на Земята и предстоящите християнски празници Лазаровден и Цветница, кметът на Община Лясковец стартира акция под наслов „За по-зелена…

11.04.2022

Обявление за конкурс за длъжността старши експерт „Здравеопазване и социални дейности”

Община Лясковец, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при…

04.04.2022

Покана за обществено обсъждане изменения на одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Лясковец-Стражица

До представителите на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища…

04.04.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

31.03.2022

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между учебните институции

Заповед №509 / 29.03.2022 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на…

31.03.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г. в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки…

31.03.2022

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили, е разкрита процедура за обявяване на 177…

31.03.2022

Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в духови оркестри от военни формирования на Българската армия, на 13.04.2022 г. и 07.09.2022 г. в Националната гвардейска част - гр. София

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, е разкрита процедура за…

29.03.2022

Обявление №М-391 #1 / 18.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 393 от 18.03.2022 г. на Кмета на…

25.03.2022

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.03.2022 г. Решение № 12/22.02.2022 г. по Административно дело №…

25.03.2022

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 09.03.2022 г. Определение № 73/25.02.2022 г. по Административно дело…

25.03.2022

Съобщение до собствениците на хотели, къщи за гости и места за настаняване на територията на община Лясковец

Във връзка с постъпило в Общинска администрация-Лясковец писмо от Съветника на Министър-председателя на Република България г-жа Десислава Рангелова, кметът на…

23.03.2022

Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

22.03.2022

Покана за Публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лясковец за 2022 година

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица…

18.03.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 18.03.2022 г.

14.03.2022

Съобщение на "ВиК-Йовковци" ООД за спиране на водоподаването на 16 март 2022 година

Уважаеми съграждани, В Община Лясковец е постъпила информация от началника на „Водоснабдяване и канализация“ – район Лясковец, че на 16 март 2022 година, ще бъде…

11.03.2022

Изисквания за биосигурност в свиневъдни стопанства - лични стопанства

Изисквания за биосигурност в свиневъдни стопанства - лични стопанства (с до три прасета за угояване).

10.03.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма.

09.03.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 09.03.2022 г.

08.03.2022

Обява за подбор на обществени възпитатели към МКБППМН при Община Лясковец

На основание чл. 42 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), Местната комисия за борба срещу…

07.03.2022

Обявление №М-3744 #1 / 02.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 374 по Протокол № 48 от заседание…

07.03.2022

Обявление №М-3732 #1 / 02.03.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява:С Решение № 373 по Протокол № 48 от заседание…

07.03.2022

Приемане на предложения на местната общност във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 година приема предложения на…

07.03.2022

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-142/24.02.2022 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет)…

04.03.2022

Обявление №УТ-01-4019 #6 / 01.03.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД №322 / 01.03.2022 год. на Кмета на…

04.03.2022

Обявление №М-3512 #2 / 01.03.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД №323 / 01.03.2022 год. на Кмета на…

04.03.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

04.03.2022

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по…

01.03.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 01.03.2022 г.

01.03.2022

Заповед за утвърждаване на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

Заповед №306 / 28.02.2022 г. за утвърждаване на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница.

01.03.2022

Справка за постъпилите предложения и становища във връзка с проекта на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

Проектът на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница и съображенията за издаването им, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец…

25.02.2022

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП "Симеон Зарков Захариев" за изграждане на кравеферма в землището на с. Джулюница.

25.02.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

24.02.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-198 / 18.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита…

24.02.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.02.2022 г.

24.02.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

21.02.2022

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2022 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1070 / 25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда…

21.02.2022

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-150 / 16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 8 (осем) вакантни…

21.02.2022

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-147 / 16.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявена 1 (една) вакантна…

21.02.2022

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-143 / 15.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи във…

21.02.2022

Обява относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-120 / 09.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България, са обявени 2 (две) вакантни…

21.02.2022

Обява относно заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г.

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-58 / 20.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България за учебната 2022/2023 г. във…

21.02.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-179 / 17.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за…

21.02.2022

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-160 / 10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 200 (двеста) войнишки длъжности…

18.02.2022

Предложение за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява…

18.02.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

17.02.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.02.2022 г.

16.02.2022

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2021/2022

Заповеди №№ 244, 245, 243, 246, 247, 248 / 16.02.2022 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите…

15.02.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

15.02.2022

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 07.02.2022 г. Решение № 274/28.07.2021 г. по Административно дело №…

11.02.2022

Обявление №М-159 #1 / 10.02.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 208 от 02.02.2022 г. на Кмета на…

11.02.2022

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 26.01.2022 г. от 15:00 часа.

07.02.2022

Заповед за въвеждане на временна организация на движението в района на спортна база „Михаил Алексиев” и местност „Светицата”

Заповед №218 / 07.02.2022 г. за въвеждане на временна организация на движението при извършване на санитарна сеч в района на спортна база „Михаил Алексиев” - гр…

03.02.2022

Заявление за издаване на комплексно разрешително на обект "Свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване"

Заявление от "Геран 99" ЕООД за издаване на комплексно разрешително на обект "Свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване".

03.02.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

02.02.2022

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” в с. Джулюница по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец“

Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

02.02.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 02.02.2022 г.

01.02.2022

Обявление №М-3679 #1 / 27.01.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 77 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община…

01.02.2022

Обявление №М-3541 #1 / 27.01.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава:Със ЗАПОВЕД № 78 от 20.01.2022 г. на Кмета на…

31.01.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

27.01.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 27.01.2022 г.

27.01.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

25.01.2022

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №120 / 25.01.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с…

25.01.2022

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че…

24.01.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

21.01.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.01.2022 г.

21.01.2022

Съобщение във връзка със стартирането на кампанията по събиране на местните данъци и такси

Община Лясковец и отдел „Местни приходи“ уведомяват жителите на община Лясковец, че започна събирането на данък „Недвижими имоти“, такса „Битови отпадъци“ и…

21.01.2022

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 12.01.2022 г. Определение № 458/22.12.2021 г. по…

20.01.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

19.01.2022

Съобщение на ЕРП Север АД за планови прекъсвания на електрозахранването на територията на община Лясковец

Уважаеми дами и господа,Във връзка с постъпила информация в Община Лясковец от ЕРП Север АД, Ви съобщаваме за планови прекъсвания, свързани с ремонтни дейности по…

17.01.2022

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор”

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и във връзка с необходимостта от провеждане на конкурс…

17.01.2022

Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор” (Ръководител на звено за вътрешен одит)

На основание чл. 91 - 94 от Кодекса на труда (КТ), чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) и необходимостта от провеждане…

13.01.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 13.01.2022 г.

12.01.2022

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 30.12.2021 г. Решение № 399/10.12.2021 г. по административно…

06.01.2022

Справка за свободните работни места от Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 06.01.2022 г.

05.01.2022

Обявление №М-3341 #2 / 05.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 8/ 04.01.2022 г. на Кмета на Община…

05.01.2022

Обявление №М-3130 #2 / 05.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 10/ 04.01.2022г. на Кмета на Община…

05.01.2022

Обявление №М-3056 #2 / 05.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 7/ 04.01.2022 год. на Кмета на…

05.01.2022

Обявление №М-2701 #2 / 05.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 9/ 04.01.2022 год. на Кмета на…

05.01.2022

Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 11/ 04.01.2022г. на Кмета на Община…