Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2970 #1 / 24.10.2022 г. 24.10.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 2094 от 19.10.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот XV-1662 в кв. 39, с който се предвиждат следните промени: Създава се улица тупик за осигуряване на достъп до поземлен имот с № 2208, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI-2208 в кв. 39 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец, с което се коригира западната регулационна граница на УПИ XV-1662 в кв. 39 по действащия ПУП-ПР на гр. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4, във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Заповед № 2094 от 19.10.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.