Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3130 #2 / 05.01.2022 г. 05.01.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 10/ 04.01.2022г. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот УПИ II-2210 в кв. 102, който се разделя на два урегулирани поземлени имота при спазване разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ за минимални площ и лице на парцелите, както следва: • УПИ II-2210, кв. 102 с площ 323 м2 и • УПИ XXIV-2210, кв. 102 с площ 555 м2. С проекта се запазва установената зона „Жм“ с пределно допустими показатели за преобладаващо застрояване – ниско застрояване до 10 м, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 20%, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №10 / 04.01.2022 г.