Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело 13.10.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 05.10.2022 г. Определение № 260/09.06.2022 г., постановено от Административен съд – Велико Търново, по Административно дело № 368/2022 г., потвърдено с Определение № 8558/05.10.2022 г. по адм. дело № 8157/2022 г. по описа на Върховен административен съд, е оставена без разглеждане жалбата на „Зърнени храни – В. Търново“ ЕООД, ЕИК 104626547, със седалище и адрес на управление гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 38, вх. А, срещу т. 4 и т. 5 от „Документи за участие в търга с тайно наддаване“, които са част от тръжната документация, утвърдена с т. 8 от Решение № 387/31.03.2022 г. на Общински съвет-Лясковец по протокол № 50/31.03.2022 г. и е прекратено производството по адм. дело № 368/2022 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Определение № 260/09.06.2022 г. по Административно дело № 368/2022 г., постановено от Административен съд – Велико Търново.