Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 15.12.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповеди № РД-1492/09.12.2022 г. и № РД-1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 280 (двеста и осемдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина с място за изпълнение на службата както следва: - във в. ф. 52480 - София: 20 (двадесет) длъжности; - във в. ф. 26690 - Павликени: 17 (седемнадесет) длъжности; - във в. ф. 22700 - Костенец: 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 22780 - Долно Камарци: 16 (шестнадесет) длъжности; - във в. ф. 28130 - Стражица: 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 42610 - Козарско: 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 24480 - Ловеч: 15 (петнадесет) длъжности; - във в. ф. 22680 - Карлово: 28 (двадесет и осем) длъжности; - във в. ф. 22060 - Велико Търново: 15 (петнадесет) длъжности; - във в. ф. 28930 - Брацигово: 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 42700 - Сливен: 13 (тринадесет) длъжности; - във в. ф. 24350 - Кочово: 7 (седем) длъжности и за район Осетеново - 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 24540 - Светлен: 19 (деветнадесет) длъжности; - във в. ф. 24850 - Змейово: 17 (седемнадесет) длъжности; - във в. ф. 22960 - Царева Ливада: 18 (осемнадесет) длъжности; В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България – при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 27.01.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обяви