Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 04.05.2022 Заповед №648 / 26.04.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1228, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XX1228, в кв. 81 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 640 кв. м., заедно с построените в него сгради: Сграда за клубна дейност на един етаж, масивна конструкция със застроена площ от 64,67 кв. м. и Сграда - допълващо застрояване, масивна конструкция, със застроена площ от 27,82 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост №541 / 01.09.2005 г., находящ се в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Капитан дядо Никола“ №2.

Заповед №648 / 26.04.2022 г.