Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2662 #6 / 05.01.2022 г. 05.01.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 11/ 04.01.2022г. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.122.65 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Тополите. В Общия устройствен план (ОУП) на гр. Лясковец територията е предвидена за зона от типа Смф – смесена многофункционална устройствена зона и следните устройствени показатели: максимална височина 10м, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт - 1, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност. С проекта се предвижда ново конкретно предназначение на имота - „за производствено-складова и административна дейност с каменни изделия“ и промяна на земеделска земя за неземеделски нужди. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №11 / 04.01.2022 г.