Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед №1091 / 27.06.2022 г. 26.08.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Заповед №1091 / 27.06.2022 г., относно Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР-ПЗ) на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-278, кв. 23 по действащия ПУП на гр. Лясковец, е влязла в законова сила на 25.08.2022 г.

Заповед №1091 / 27.06.2022 г.