Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец“ в с. Добри дял 20.07.2022 Във връзка с реализацията на Проект „Патронажна грижа + в община Лясковец”, Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец” в изпълнение на Допълнително споразумение 01 към Договор BG05M9OP001-6.002-0167-С01, Община Лясковец обявява 1 (едно) свободно работно място в с. Добри дял за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец”, Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, при следните условия:   I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, трябва: 1. да притежават първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.   II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец”, Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, е с код по НКПД 5322 1003. Основните задължения, включени в нея са следните: - Подържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава; - Закупува хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя); - Съдейства при заплащане на битови сметки (със средства на потребител); - Съдейства при приготвяне на храна, придвижване на потребителя в дома и извън него, при прием на медикаменти и други. Работното място на длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа + в община Лясковец”, Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“, е в с. Добри дял, общ. Лясковец, при непълно работно време - 4 часа.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа+ - Компонент 2“, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по Образец № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Документ за завършена първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас (копия и оригинали за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по Образец № 2).   При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в стая № 7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи - 28.07.2022 г. (четвъртък) до 17:00 часа.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване