Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-666 #1 / 27.04.2022 г. 27.04.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 389 по Протокол № 50 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 31.03.2022г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) и проект на План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на поземлени имоти - ПИ № 1122 и ПИ № 271, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II271 - за парк и ресторант в кв. 44 по плана на с. Добри дял, общ. Лясковец и улица с о.т. 154 - 160 - 161 и 168. 2. Одобрява задание за изработване на частично изменение на ПУП - ПР и проект за ПУП - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.