Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

До Павлина Димитрова Панайотова и Христо Георгиев Томов 03.08.2022 В общинска администрация е депозирано заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г., относно заличаване на постоянния Ви адрес в гр. Лясковец на ул. „Стойчо Куркев“ №19, вх. В, ет. 5, ап. 13. Съгласно изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви уведомявам, че със Заповед №1381 / 03.08.2022 г. на инж. Росица Лазарова Господинова - Заместник - кмет на Община Лясковец, съгласно Заповед №2343 / 06.11.2019 г. на Кмета на Община Лясковец, е назначена комисия за извършване на проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за спазване на изискванията за извършване адресните Ви регистрации или промяна на адрес в гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ №19, вх. В, ет. 5, ап. 13. На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК може да се запознаете с преписката в Центъра за административно обслужване при Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., както и да направите писмени искания и възражения в тридневен срок от обявяване на настоящото уведомление на официалната интернет страницата на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg).