Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1516 #1 / 08.08.2022 г. 08.08.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение №435 по Протокол №55 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 28.07.2022 г.: 1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и Подобект: Външно присъединяване“. 2. Общински съвет Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП–ПП) за обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново и Подобект: Външно присъединяване“. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящето решение не подлежи на оспорване.