Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 18.11.2022 Заповед №2311 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №697, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ-697, в кв. 103 по ПУП - План за регулация (ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, с площ 1 225 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №1283 / 07.03.2022 г.

Заповед №2311 / 18.11.2022 г.