Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2622 #2 / 08.09.2022 г. 19.09.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 37664.210.24 до ПИ 37664.210.46.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Козаревец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална променливотокова мощност от 136 kW в ПИ 37664.210.24, с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново“. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая №17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Обнародвано в „Държавен вестник“ на 16.09.2022 г.