Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 26.04.2022 Заповед №647 / 26.04.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2327, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) III2327, в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 1153 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост №1160 / 17.07.2018 г., находящ се в гр. Лясковец.

Заповед №647 / 26.04.2022 г.