Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление № М-2375 #1 / 23.08.2022 г. 23.08.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1507 от 22.08.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с № 527 по Кадастралния план на гр. Лясковец, за който е отреден урегулиран поземлен имот УПИ XX-527 в кв. 106 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се предвижда урегулирания поземлен имот да се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота: УПИ XX-527 с площ 435 м2 и УПИ XXXII-527 с площ 435 м2, в кв. 106 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1507 от 22.08.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.