Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за Публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лясковец за 2022 година 22.03.2022 На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на Публично обсъждане на проекта на бюджет на община Лясковец за 2022 година, което ще се проведе на 30 март, от 17:30 ч., в салона на читалище „Напредък 1870“ гр. Лясковец. Уважаеми Госпожи и Господа, Бюджетът на Община Лясковец е основния финансов план и е свързан с предоставяне на услуги на граждани и фирми в сферите: образование, здравеопазване, социални услуги, чистота, култура, спорт, териториално и селищно устройство и други. В него са заложени цели за подобряване условията на живот, както в града, така и в петте села. Присъстващите ще бъдат запознати с основните показатели на проекта на бюджет за 2022 г. Ще бъдат представени целите и приоритетите за следващата година, новите проекти и намеренията за капиталови разходи. На 30.03.2022 г. (сряда) от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък 1870“ гр. Лясковец, ще очакваме жителите на община Лясковец за обсъждане на проект на бюджет за 2022 година. Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на община Лясковец. Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки,действащи към момента на провеждане. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Лясковец. Материали по проекта на Бюджет 2022 са достъпни на сайта на общината. Мнения и предложения могат да се входират в Центърa за административно обслужване на Община Лясковец, както и по електронен път на email: obshtina@lyaskovets.bg.

Материали по Проекта на бюджет на община Лясковец за 2022 година