Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-2701 #2 / 05.01.2022 г. 05.01.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД № 9/ 04.01.2022 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) на с. Мерданя общ. Лясковец, в обхвата на урегулираните поземлени имоти: УПИ II-244 и УПИ IV-¬242 в кв. 63, с който се предвиждат следните промени: - променя се уличната регулационна линия на улица с о.т. 132 – 138 и улица с о.т. 138 – 134 в участъка пред урегулиран поземлен имот УПИ II-244 в кв. 63 по плана на с. Мерданя, общ. Лясковец, като новата улична регулационна линия съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземления имот; - променя се регулационната граница между урегулираните поземлени имоти УПИ II-244 и УПИ IV-¬242 така, че да се премахнат чупките по нея. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ II-244 и УПИ III-243 в кв. 63 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, с който се предвиждат следните промени: - предвижда се свързано застрояване към УПИ III-243 в кв. 63 по плана на с. Мерданя, общ. Лясковец, и на 3м от страничните дворищно-регулационни граници; - застрояване по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии, линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №9 / 04.01.2022 г.