Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1584 #1 / 04.07.2022 г. 08.07.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1146 от 04.07.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на следните поземлени имоти: ПИ № 128 и ПИ № 129 по Кадастралния план на с. Добри дял, общ. Лясковец, за които е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-10 в кв. 9 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, като съгласно § 8, ал. 2 от Преходните разпоредби на ЗУТ се променя дворищната регулация така, че да съвпада със старите имотни граници на поземлените имоти - ПИ № 128 и ПИ № 129 по Кадастралния план на с. Добри дял, за които е отреден VIII-10 в кв. 9 по действащия ПУП-ПР на с. Добри дял. Действащият план за регулация на с. Добри дял, общ. Лясковец, предвижда част от ПИ № 128 и ПИ № 129 по Кадастралния план на с. Добри дял да бъде отчуждена за улица. Съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 208 от ЗУТ сроковете за започване на отчуждителни процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост, са пет години от влизане в сила на плановете и десет години от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, които към момента са изтекли. След изтичане на този срок собствениците имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, поради което е разработен настоящия проект за премахване на част от улицата на юг и се образува улица-тупик. Запазва се УПИ VIII-128,129 в кв. 9, при спазване условията на чл. 19 от ЗУТ за минимални лице и повърхност на парцелите. - ПИ 128, кв. 9 с площ 980 м2; - ПИ 129, кв. 9 с площ 459 м2; - Обща площ на УПИ VIII-128,129, кв. 9 - 1439 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1146 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.