Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3679 #1 / 27.01.2021 г. 01.02.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 77 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) № 44793.140.18 и поземлен имот (ПИ) 44793.140.23 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“. С предложението за Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец за поземлен имот 44793.140.23 се предвижда промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и обединяването му с УПИ № 44793.140.18 в един нов урегулиран поземлен имот - УПИ 447933.140.24 с цел разширяване на съществуващата работна база. Назначава се ново конкретно предназначение на новообразувания имот - „за хранително-вкусова промишленост“. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ № 44793.140.18 и ПИ 44793.140.23 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Чифлика“, които се обединяват в нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ 447933.140.24. Проектът за Подробен устройствен план - План за застрояване на гр. Лясковец, общ. Лясковец, предвижда новообразувания поземлен имот УПИ 447933.140.24 да наследи установения начин на ползване и зоната „Пп“ - предимно производствена устройствена зона и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за хранително-вкусова промишленост“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 77 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.