Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-924 #1 / 16.05.2022 г. 10.06.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 до ПИ 44793.257.252.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, във връзка с реализацията на обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД - „Аркус“ АД. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП-ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Подробен устройствен план - Парцеларен план