Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1072 #1 / 10.05.2022 г. 10.05.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 700 от 09.05.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) 37664.38.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, местност „Мирчево блато“. Със Заповед №678/18.05.2009г. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Подробен Устройствен план - План за застрояване с утвърдена площадка за проектиране с цел промяна предназначението на земеделска земя и преотреждане в територия за изграждане на обект „Помощно стопанство с рибарници“. С предложението за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на с. Козаревец, общ. Лясковец, за поземлен имот 37664.38.19 по КККР на с. Козаревец, местност „Мирчево блато“ се предвижда промяна предназначението на земята за неземеделски нужди при условията на устройствена зона „Пч“ - чисто производствена устройствена зона и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт - 2,5, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Определя се конкретно предназначение на имота - „за производствени дейности - производство на инертни материали и бетони“. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 700 от 09.05.2022г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.