Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1834 #1 / 13.07.2022 г. 15.07.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1230 от 13.07.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) № 1356 по Кадастралния план на с. Джулюница, общ. Лясковец, за който са отредени следните урегулирани поземлени имоти: УПИ XVII-1356 и УПИ VII-1356 в кв. 84 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се предвижда двата урегулирани поземлени имота да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот - УПИ VII-1356, кв. 84 с площ 1450 м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1230 от 13.07.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.