Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-477 #1 / 17.03.2022 г. 19.04.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява следното: Изготвен е проект на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец за имоти извън границите на урбанизираната територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и ПИ 44793.143.21 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”. Целта на настоящия ПУП - ПР - ПЗ на гр. Лясковец е отреждане на земеделска земя за неземеделски нужди за ПИ с идентификатор 44793.143.22 и ПИ 44793.143.21 и обединяването им с урегулиран поземлен имот (УПИ) № 44793.143.68 в нов УПИ 44793.143.71 по КККР на гр. Лясковец, местност „Клена”, който наследява градоустройствените параметри на УПИ № 44793.143.68. Определя се застроителна зона - „предимно производствена“ и конкретно предназначение на имота: „за производствено складови дейности“ (ПСД) със следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт-2, минимална озеленена площ 30% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в салона на СУ „Максим Райкович” - корпус II (бивш партиен дом), с адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” №1 и да направят писмени възражения, предложения и искания.