Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3512 #2 / 01.03.2022 г. 04.03.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД №323 / 01.03.2022 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ V - за производствени складови дейности (ПСД) в кв. 158, с който се предвижда да се промени отреждането на УПИ V - за ПСД в кв. 158, като новото отреждане ще бъде: урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за хотел и магазин. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ V - за ПСД в кв. 158, с който се променя устройствената зона и конкретното предназначение на имота. Определя се нова устройствена зона - смесена многофункционална устройствена зона и конкретно предназначение на имота - за хотел и магазин. За имота се определят следните устройствени показатели: височина Н до 15м., максимална плътност на застрояване Пзастр. 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2, минимална озеленена площ 40% и начин на застрояване - свободно, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №323 / 01.03.2022 г.