Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 17.06.2022 Във връзка със създадената с Решение № 208/12.01.2021 г. на Общински съвет Лясковец нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители и в изпълнение на Закона за социалните услуги, Община Лясковец обявява 1 (едно) свободно работно място за заемане на длъжността „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ за гр. Лясковец.   I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да притежава документ удостоверяващ завършен шести клас или по-висока степен на образование; 2. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е с код по НКПД 5322 1003. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: 1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Основни задължения, включени в длъжността „Социален асистент” са следните: задоволяване на потребностите от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (Приложение № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Професионална автобиография (CV); 3. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 4. Да притежава документ удостоверяващ завършен шести клас или по-висока степен на образование (копие и оригинал за сверяване); 5. Дкумент за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 6. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 7. Декларация – съгласие за обработване на лични данни (Приложение № 2). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в Информационен център или в стая №7 в сградата на общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи 24.06.2022 г. (петък) до 17:00 часа.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по документи, от комисия назначена от Кмета на Община Лясковец.

Документи за кандидатстване