Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 30.06.2022 Заповед №1027 / 21.06.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2393, за който е отреден УПИ XI в кв. 10 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 645 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост №510 / 01.09.2004 г., с административен адрес: гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Калинов“ №4.

Заповед №1027 / 21.06.2022 г.