Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец набира кандидати за потрбители на социална услуга „Асистентска подкрепа“ 03.06.2022 Община Лясковец в качеството си на доставчик на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги приема документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“ е социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват: • Заявление-декларация /по образец/; • Документ за самоличност (за справка); • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи - актуална епикриза и др.; • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично). Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Информационен център на Община Лясковец, всеки работен ден от 08:00 - 12:00 часа и от 12:00 - 17:00 часа, в стая № 7 в сградата на общинска администрация или на адрес: ул. “Никола Козлев“ № 76 в офиса на „Асистентска подкрепа“. Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Лясковец на адрес: https://www.lyaskovets.bg или в Информационен център в сградата на Община Лясковец. За допълнителна информация тел. 061922055 и 061922385 - общинска администрация на Община Лясковец.

Заявление-декларация