Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 31.03.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили, е разкрита процедура за обявяване на 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Бургас, Сенокос и Приселци, съгласно следния разчет: 1. за военни формирования от гарнизон Варна: 106 (сто и шест) броя; 2. за военни формирования от гарнизон Бургас: 54 (петдесет и четири) броя; 3. за военни формирования от гарнизон Сенокос: 6 (шест) броя. 4. за военни формирования от гарнизон Приселци: 11 (единадесет) броя; В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1016,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 31.03.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява