Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1427 #3 / 08.07.2022 г. 08.07.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1145 от 04.07.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на УПИ V - за магазин, кв. 115 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец, в следните части: 1. Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец: Урегулиран поземлен имот УПИ V - за магазин в кв. 115 по действащия Подробен устройствен план за регулация на гр. Лясковец попада в границите на населеното място, в територия за ниско жилищно застрояване. В имота е изградена двуетажна масивна сграда с обществено предназначение - магазин за хранителни стоки и пивница на първи надземен етаж и офиси на втори надземен етаж. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия е жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина, плътност и интензивност на застрояване (Жм). УПИ V - за магазин в кв. 115 по плана на гр. Лясковец е с конкретно предназначение „за магазин“ при условията на чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Инвестиционните намерения на възложителя е да бъде променено конкретното предназначение на част от обществено-обслужващите обекти на първи надземен етаж - магазин за хранителни стоки с едно работно място и пивница с капацитет 36 места за посетители в „Обект за производство на трайни и малотрайни сладкарски изделия и тестени закуски с магазин за продажба на дребно“. В останалата част от първия етаж и в целия втори надземен етаж да бъде обособено жилище. При това положение сградата ще се промени от сграда за обществено обслужване в жилищна сграда, съгл. т. 29 от § 5 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10м, начин на разполагане - свободно и свързано, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Застройката ще се разполага в зона, ограничена от задължителни и ограничителни линии на застрояване: - свързано към УПИ XXXVI-777 в частта на съществуващата сграда в УПИ V-за магазин и на 3м в останалата част на имота; - на 3м от дворищно-регулационната граница на запад; - по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии на урегулирания имот, линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. 2. Инвестиционен проект за: „Промяна на предназначението на магазин за хранителни стоки с едно работно място и пивница с капацитет 36 места за посетители в „Обект за производство на трайни и малотрайни сладкарски изделия и тестени закуски, магазин за продажба на дребно и жилище” в УПИ V - за жилищно застрояване, кв. 115 по ПУП на гр. Лясковец, във фаза Технически проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица.