Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №УТ-01-4019 #6 / 01.03.2022 г. 04.03.2022 На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява, че със ЗАПОВЕД №322 / 01.03.2022 год. на Кмета на Община Лясковец е одобрен Проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1. Урегулираният поземлен имот, предмет на плана, попада в жилищната зона на населеното място. Има лице на две улици, като се предвижда уличната регулационна линия на улица с о.т. 7 - 209 и улица с о.т. 209 - 208 да се измени, като се проектира да върви по съществуващата кадастрална граница на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1. Площ на УПИ XI-63,64,65 по документ за собственост - 700 м2; Площ на УПИ XI-63,64,65 след изменението на плана - 617 м2. Със същата заповед е одобрен Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец в обхвата на УПИ XI-63,64,65 в кв. 1. За населеното място няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия се причислява към зона „Жм“ - жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина и устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №322 / 01.03.2022 г.