Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление № М-2363 #1 / 23.08.2022 г. 23.08.2022 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1508 от 22.08.2022 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец – Промишлена зона, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – за производствено-складови дейности в кв. 135 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец – Промишлена зона, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за имота се създава градоустройствена основа с цел строителство на сгради и съоръжения и се потвърждава конкретното предназначение на имота „за производствено складова дейност“. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1508 от 22.08.2022 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.