Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за свободно работно място за заемане на длъжността: „Социален асистент” в с. Джулюница по проект: „Патронажна грижа + в община Лясковец“ 02.02.2022 Във връзка с реализацията на проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0167-C01 от 29.06.2021 г. по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 година, финансирана от ЕСФ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, Община Лясковец обявява 1 (едно) свободно работно място за заемане на длъжността „Социален асистент” в с. Джулюница по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец” при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, трябва: 1. да притежават първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас; 2. да не са осъждани; 3. да са физически и психически здрави; 4. да притежават личностни качества като отговорност, лоялност, инициативност, комуникативност.   II. Информация за длъжността: Длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец” е с код по НКПД 53221003. Основните задължения, включени в нея са следните: - Подържа личната хигиена на потребителя, както и поддържа хигиената в помещението, което потребителят обитава; - Закупува хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя); - Съдейства при заплащане на битови сметки (със средства на потребител); - Съдейства при приготвяне на храна, придвижване на потребителя в дома и извън него, при прием на медикаменти и други. Работното място на длъжността „Социален асистент” по проект „Патронажна грижа+ в община Лясковец” за с. Джулюница е на пълно работно време – 8 часа.   ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Социален асистент” по проект: „Патронажна грижа+ в община Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбора (по Образец № 1), в което описват всички приложени документи; 2. Документ за завършена първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас (копия и оригинали за сверяване); 3. Професионална автобиография (CV); 4. Документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване); 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 7. Декларация - съгласие за обработване на лични данни (по Образец № 2).   При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността се подават лично или чрез пълномощник в общинска администрация Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа. Краен срок за подаване на документи – 10.02.2022 г. (четвъртък) до 17:00 часа.   IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидати ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю - събеседване с допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване