Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 433 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 433

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация на обекти – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 година, съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите от приватизация, както следва:

1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в т.ч.:

1.1. за попълване на Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % (27 000 лева).

1.2. за Фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 91 % (273 000 лева).

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет-Лясковец.


Годишен план
за приватизация през 2010 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества

(приет от Общински съвет-Лясковец с Решение № 433 от 28.01.2010 г.)

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда-бивше училище, в кв. 135 по подробен устройствен план (ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 637/30.07.2007 г.

2. УПИ ІV-за производствено-складови дейности, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница и гаражи, в кв. 135 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС- ч № 638/30.07.2007 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 173/28.08.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).

3. УПИ І-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - ПЗ на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 365/09.12.1999 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г. на Общински съвет-Лясковец).

4. Бензиностанция, открит канал (с отстъпено право на строеж), находяща се извън плана, в стопански двор на с. Добри дял, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).

5. УПИ ІІІ-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №367/09.12.1999 г.

6. УПИ ІV-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №368/09.12.1999 г.

7. Колиен кантар с навес, находящ се извън плана, в стопански двор на с. Добри дял, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение №308/28.05.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).

8. УПИ VІІ-за училищен двор, заедно с построен в него масивна сграда-бивше училище, в кв. 48 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 658/09.12.2008 г.

9. УПИ VІ-за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №489/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).

10. УПИ VІІ-за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №483/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).

11. Застроен УПИ ХV-84 с площ 124 кв.м., ведно с построената в него сграда-бивше клубно помещение, преустроено в магазин, находящ се в кв. 13 по подробен устройствен план (ПУП) на с.Джулюница, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №7/25.11.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение №368/24.09.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/