Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 565 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 565

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец, във връзка с писмо с вх. № РД – 01-5110/16.11.2010 г. от Сдружение „Клуб по спортна стрелба „Етър - 100” гр. Велико Търново.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Клуб по спортна стрелба „Етър - 100” гр. Велико Търново за обект: Стрелбище, находящ се в полуподземен етаж в сградата на Младежки дом, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, с основна площ 49.83 кв.м, и помощна площ 46 кв.м, изграден в Урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 29 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост №26/22.01.1997 г., за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване с председателя на УС на Сдружение „Клуб по спортна стрелба „Етър – 100” гр. Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/