Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 435 / 25.02.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 435

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2009 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/