Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 468 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 468

ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писма от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Горна Оряховица и Дирекция „Бюро по труда” гр.Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променят се представителите на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица и Дирекция “Бюро по труда” гр. Горна Оряховица в Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

ІІ. Утвърждава състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане, както следва:

Председател: Сергей Добрев – председател на постоянната комисия “Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм” към Общински съвет-Лясковец.

Членове:
1.Даниела Арабаджиева - председател на постоянната комисия “Образование, култура, православна църква, вероизповедания” към Общински съвет-Лясковец;

2.Невена Петрова – старши експерт “Здравеопазване и социална политика” в общинска администрация на Община Лясковец;

3.Ваня Табакова – управител на Домашен социален патронаж – Лясковец;

4.Мария Вълчева – младши инспектор “Местни такси и данъци” в общинска администрация на Община Лясковец;

5.Милена Терзиева – представител на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица;

6.Николинка Комарова – представител на Дирекция “Бюро по труда” гр. Горна Оряховица, филиал Лясковец;

7.Соня Гавраилова – представител на “Медицински център – І” ЕООД гр. Лясковец;

8.Кметове на кметства: Джулюница, Добри дял, Козаревец, Драгижево и Мерданя. В състава на обществения съвет кметовете на кметства участват по един от тях на ротационен принцип, като останалите четирима представители на кметствата участват в заседанията на обществения съвет със съвещателни функции.

ІІІ. Заседанията на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане се свикват веднъж на два месеца от Председателя на Обществения съвет, като за работата му се съставя протокол.

ІV. При установяване на пропуски и при сигнали за нарушения при осъществяване на дейностите по социалното подпомагане, Общественият съвет уведомява писмено Председателя на Общинския съвет и Инспектората към Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/