Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 426 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 426

ОТНОСНО: Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2009 година през 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на § 31, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2009 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Реализираните към 31.12.2009 година икономии от средства в делегираните от държавата дейности в размер общо на 223 117 лева (двеста двадесет и три хиляди сто и седемнадесет лева) да се използват през 2010 година за финансиране на делегирани от държавата дейности в общинския бюджет за 2010 година, както следва:

Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация” 12 257 лева

Функция 02 “Отбрана и сигурност”
Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване
на вредните последствия от бедствия и аварии” 19 166 лева
Дейност 284 “Ликвидиране на последствия
от стихийни бедствия и аварии” 1 586 лева

Функция 03 “Образование”
Дейност 311 “ЦДГ” 37 318 лева
Дейност 318 “ПДГ” 18 831 лева
Дейност 322 “Общообразователни училища” 77 709 лева
Дейност 337 “Извънучилищни дейности” 12 187 лева

Функция 04 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли” 6 988 лева
Дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” 2 600 лева

Функция 05 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 550 “Център за социална рехабилитация
и интеграция” 24 168 лева
Дейност 559 “Други дейности и служби по социално
осигуряване, подпомагане и заетост” 4 863 лева

Функция 07 “Почивно дело, култура”
Дейност 713 “Спорт за всички” 2 235 лева

Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката” 3 209 лева

ВСИЧКО: 223 117 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/