Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 520 / 30.09.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 520

ОТНОСНО: Частично изменение в Решение № 447 от 25.03.2010 г. отнасящо се до Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.В точка 1 на Решение № 447 от 25.03.2010 г.

Условия на погасяване:

срок за погасяване – изразът „до 31.12.2010 г.” се променя на „до 31.01.2011 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/