Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 564 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 564

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общински жилища за продажба.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.47 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.3, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет-Лясковец и молба с вх.№ М-1012/10.09.2010 г. от Пенка Стефанова Стефанова - наемател на общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, на ул. “Трети март“ № 21, и молба с вх. № М-1016/10.09.2010 г. от Петранка Асенова Атанасова – наемател на общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, ул. “Трети март” № 19 .

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 1 гласа “за”, 2 “против” и 11 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за определяне 2 (два) броя жилища - общинска собственост на ул. “Трети март” № 19 и № 21, в гр.Лясковец, за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/