Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 527 / 28.10.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 527

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд-Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5 от Наредба № 2 от 8 януари 2008 г. за съдебните заседатели, във връзка с писмо изх.№ 3497/29.09.2010 г. на Окръжен съд-Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Горна Оряховица, която да бъде от трима общински съветници, в състав:

- Николай Христов Николов;

- Даниела Христова Николова;

- Иван Василев Русев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/