Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 427 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 427

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл. 1. (2) т. 3. след израза „детски ясли”, се допълва „детски кухни”.

Точка 5. се отменя.

Точка 10. се отменя.
Точка 10.1. се отменя.
Точка 10.2. се отменя.
Точка 10.3. се отменя.
Точка 10.4. се отменя.
Точка 10.5. се отменя.

§ 2. В чл. 3. (3) след израза „Закона за счетоводството” се допълва с израза „и § 1, т. 15 от Допълнителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси”.
§ 3. В чл. 11. (6) изразът „чл. 11, ал. 1” се заменя с израза „чл. 11, ал. 1, т. 2”.

§ 4. Чл. 16. (2) се изменя по следния начин: „Чл. 16. (2). Таксите по ал. 1 се определят, както следва:
1. за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки:
1.1. а) търговия със селскостопанска продукция:
- на ден – 2.00 лв.
- на месец – 40 лв.

1.1. б) търговия с промишлени стоки:
- на ден – 3.00 лв.
- на месец – 50 лв.

1.1.1. базари, организирани по време на празници в централна градска част за продажба на промишлени стоки и сувенири: за 1 кв.м. - 3 лв. на ден;

1.1.2. базари на мартеници и произведения на изкуството в централна градска част: за 1 кв.м. – 3 лв. на ден;

2. за ползване на места, върху които са организирани панаири и събори за продажба на стоки се събира такса за 1 кв.м. – 3.50 лв. на ден;

3. за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни лодки и други се събира такса за 1 кв.м. – 1 лв. на ден;

4. за ползване на тротоари, площади улични платна и други терени за търговска дейност, на открито:

4.1. Продажба на плодове, зеленчуци и цветя по тротоари и свободни площи:
4.1.1. от изброените, както следва:

Ден Месец
Маса 1м2 2 лв./ден 40 лв.
Лека кола до 1 т. 4 лв./ден 40 лв.
Бус до 2 т. 6 лв./ден 60 лв.
Камион над 2 т. 12 лв./ден 70 лв.

4.2. (изм. с Решение №43/31.01.2008 г.) Продажба на промишлени стоки по тротоари и свободни площи – 3 лв. на кв.м. на ден.
4.2.1. (нова, Решение № 43/31.01.2008 г.) Внасяне на такса в размер на 3 лв. на ден от лица, извършващи амбулантна търговия.

4.2.2. (нова, Решение № 43/31.01.2008 г.) Внасяне на такса в размер на 6 лв. на ден от лица, извършващи услуги, изкупуване на селскостопанска продукция, животни и други;

4.3. Продажба на вестници и книги за кв.м. – 40 лв. на месец;

5. Такса за разполагане на маси пред обекти за обществено хранене в размер – за 1 брой маса – 1.00 лв. на ден или 20.00 лв. на месец.

6. Продажба на жива риба на открито – 3.00 лв. за кв.м.

7. Такса за ползване на места, определени за стоянки на таксита и микробуси на територията на Община Лясковец на автомобил 5 лв. на месец или 60 лв. на година.

§ 5. Чл. 33 (4) се изменя по следния начин: „Чл. 33. (4) За техническите услуги, изброени в чл. 107 от ЗМДТ се заплащат такси, както следва:
1. за издаване на скица за недвижим имот:
- за обикновена услуга, със срок 5 календарни дни – 19 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 2 календарни дни – 29 лв.;

2.1 с указан начин на застрояване:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 31 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 47 лв.;

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 8 лв. до 7 календарни дни;

5.1. (нова, Решение № 43/31.01.2008 г.) за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 30 лв.
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 45 лв.

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от инвестиционни проекти и документацията към тях:
- за обикновена услуга, със срок до 7 календарни дни – 29 лв.
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 2 пъти повече;

7. (изм. с Решение № 80 от 29.04.2004 г., изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 24 лв.
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;

8. (изм. с Решение № 80 от 29.04.2004 г.) за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни:
а) за сгради – 38 лв.
б) за огради – 19 лв.
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;

§ 6. Чл. 36 (1) се изменя по следния начин: Чл. 36. (1) (изм. с Решение № 362/24.11.2005 г., изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. за издаване на удостоверение за наследници:
- обикновена услуга, със срок 2 дни – 5 лв.;
- бърза услуга, със срок до 2 часа – 7 лв.;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 5 лв.;

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 5 лв.;

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 5 лв.;

5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 5 лв.;

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5 лв.;

7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 5 лв.;

10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина:
- обикновена услуга, срок до 2 дни – 5 лв.;
- бърза услуга, срок до 2 часа – 8 лв.;

11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5 лв.;

12. за преписи от документи – 5 лв.;

§ 7. Чл. 39 (1) се изменя по следния начин: Чл.39. (1) се изменя така – За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи се заплаща такса в размер на 50 лв.

т. 1. се отменя

ал. (3) се отменя

ал. (5) се отменя

§ 8. Чл. 40 се изменя по следния начин: Чл. 40. след думата „искането”, останалата част от текста се отменя.

§ 9. Чл. 41 а (1) се изменя по следния начин: Чл. 41 а (1) За притежаване на куче, собственикът, чийто постоянен адрес (седалище) е на територията на общината, заплаща годишна такса в размер на:
- за гр.Лясковец – 7 лева;
- за останалите населените места от общината – 3.50 лв.

§ 10. Чл. 47 се изменя по следния начин: Чл. 47. Други технически услуги извършвани от Дирекция “ИЖС”:

6. разглеждане на Експертен съвет по устройство на територията на молби, жалби и искания на физически и юридически лица – 65,00 лв.
9. за издаване на разрешения за разкопаване на настилки и други общински терени за полагане или ремонт на подземни комуникации – 22 лв. със срок 7 календарни дни.

10. (изм. с Решение № 80 от 29.04.2004 г., изм. с Решение № 43/31.01.2008г.) за издаване на разрешително за сеч на дървета в частни имоти – 13 лв. със срок 14 календарни дни.
11. за издаване на разрешение за събиране на билки, странични ползвания и странични горски продукти от общински терени – 14 лв. със срок 14 календарни дни.

12. (изм. с Решение № 80 от 29.04.2004 г., изм. с Решение № 43/31.01.2008г.) за комисия за отсичане на клони и премахване на дървета над 5 броя, със срок 30 дни – 95 лв.

14. комисия за освидетелствуване на негодни за ползване и самосрутващи се сгради, ако не са налице условията по чл. 108, т.3 от ЗМДТ – срок 30 дни – 72 лв.

15. заверяване на приложения към данъчна декларация:
- за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни – 9 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 2 пъти повече;

16. (изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 40 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 60 лв.;

17. (изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 22 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;
- за експресна услуга, със срок 24 часа – 3 пъти повече;

18.1. (изм. с Решение № 99/24.04.2008 г.) издаване на разрешение за депониране на земни маси и строителни отпадъци:
- за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни – 14 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 2 пъти повече;

19.1. (изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) установяване право на преминаване през чужд имот (чл.192 от ЗУТ) - срок 30 дни – 58 лв.

20. прокарване на временни пътища през чужд имот въз основа на заповед на Кмета (чл. 190 от ЗУТ) - срок 30 дни – 30 лв.

22. (доп. с Решение № 80 от 29.04.2004 г.) Заверяване на анкетна карта за земеделски производител – 8 лв.

25. (доп. с Решение № 80 от 29.04.2004 г.) изготвяне становище за градоустройствен статут на имот – 43 лв.

§ 11. Чл. 48 се изменя по следния начин: Чл. 48. Такси за други административни услуги:
1. (изм. с Решение № 362/24.11.2005 г.) Издаване на Разрешение за утвърдено работно време на търговски/туристически обект – 11 лв.

2. (изм. с Решение № 362/24.11.2005 г.) Вписване промяна в обстоятелствата на Разрешение за утвърдено работно време – 6 лв.

3. (изм. с Решение № 362/24.11.2005 г.) Издаване на препис на Разрешението за утвърдено работно време или други документи, приложени към досието на фирмата – 3 лв.

4. за регистрация на земеделска и горска техника, включително табела за регистрационен номер:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 20 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;
- за експресна услуга, със срок 24 часа – 3 пъти повече.

5. издаване на Разрешение за таксиметров превоз - за 1 превозно средство 35 лв.

6. издаване на разрешение за ползване на открита търговска площ:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 12 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;
- за експресна услуга, със срок 24 часа – 3 пъти повече.

7. издаване на удостоверение от емлячния регистър:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 6 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;
- за експресна услуга, със срок 24 часа – 3 пъти повече.

10. За ползване на салона в сградата на Общината от организации за провеждане на мероприятия без платен вход се определя цена:
а) в отоплителен сезон – 16 лв.
б) в не отоплителен сезон – 11 лв.
в) в почивни дни – 2 пъти повече от т.а и т.б.

11. (нова, с Решение № 362/24.11.2005 г., изм. с Решение № 43/31.01.2008 г.) Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали – 35 лв.

§ 12. Чл. 50 (1) се изменя по следния начин: Чл. 50. (1) За услугите, предоставяни от дейност „Обреди” по провеждане на весели ритуали се заплащат следните цени - сключване на граждански брак и именуване – 50 лв.

(2) За сключване на граждански брак извън сградата – 150 лв.

§ 13. Чл. 51 се изменя по следния начин: Чл. 51. За услугите извършвани от Кабелно радио – гр.Лясковец да се заплащат и събират за една минута, следващите цени:
1. за обяви и съобщения:
- от граждани - 2 лв.
- от фирми - 5 лв.
2. за музикален поздрав - 5 лв.
3. за реклама - 5 лв.
4. за политически материали (обръщения, декларации и репортажи) - 5 лв.

§ 14. Чл. 51 а се изменя по следния начин: Чл. 51 а. Абонатите на радиофикационната мрежа на общината да заплащат годишна такса за ползване на радиоточка в размер на 12 лв.

§ 15. Чл. 51 б (1) се изменя по следния начин: Чл. 51 б. (1) (нов, Решение № 43/31.01.2008 г.) За ползване на материалната база на Центъра за социални и младежки дейности:
т.1. от граждани и организации с нестопанска цел – за 1 мероприятие:
- летен сезон - 17 лв.
- зимен сезон - 22 лв.

т.2. от юридически лица – за 1 мероприятие:
- летен сезон - 17 лв.
- зимен сезон - 22 лв.

§ 16. Чл. 51 г се изменя по следния начин: Чл.51 г. след думата такса, текста се изменя така: 20 лв. на час, но не повече от 100 лева на ден.

§ 17. Чл. 51 д се изменя по следния начин: Чл.51 д. след думата такса, текста се изменя така – 25 лева на ден.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 18. В § 1. т. 2. б. „а” – думата „инвалиди” се заменя с думата „лицата”, след думата „работоспособност” се добавя израза „или определени вид и степен на увреждане”;

б) след думата „ползващи” текста се изменя така: „социални услугите по смисъла на §1, т.6 от Допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане”;


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 19. създава § 12 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, влизат в сила от 01.02.2010 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/