Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 554 / 28.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 554

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/