Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 430 / 28.01.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 430

ОТНОСНО: Предложение за ремонт на ул.„Геровец” в с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Общинска администрация-Лясковец да проучи състоянието и необходимостта от вида на ремонта на ул.„Геровец” в с.Джулюница, и при следваща актуализация на бюджета на Община Лясковец да предложи решение (необходимите средства) за отстраняване на проблемите по нея.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/