Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 469 / 27.05.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 469

ОТНОСНО: Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии, за периода януари – май 2010 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии, за периода януари – май 2010 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/