Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 553 / 13.12.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 553

ОТНОСНО: Осигуряване на собствено финансиране на Община Лясковец по проект №BG161PO001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев”, НУ “Никола Козлев” и Детска ясла “Мир” – гр.Лясковец” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 471/27.05.2010 г. на Общински съвет - Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителен собствен финансов принос в размер на 57 061.57 лева от собствени приходи на Община Лясковец за изпълнение на проект №BG161PO001-1.1.09-0019 „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев”, НУ “Никола Козлев” и Детска ясла “Мир” – гр.Лясковец” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 “Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1 „Социална инфраструктура” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/